Alacak Sigortaları

Alacak Sigortası Kapsamı:

 • Yurtdışı alacaklar – İhracat Kredi Sigortası
 • Yurtiçi alacaklar – Lokal Satışlar Kredi Sigortası
 • Açık hesap alacaklar
  • Mal Mukabili alacaklar
  • Vesaik Mukabili alacaklar

AMAÇ VE FAYDALARI

 • Ticaret alacaklarının sigortalanmasını sağlar
 • Bilançonun en değerli varlığı ticari alacakları beklenmedik ödenmeme riskine karşı korur
 • Yeni pazarlara ve müşterilere güvenli girişi kolaylaştırır
 • Doğru müşteri portföyü oluşturulmasını destekler
 • Şirket için borçlanma aracı olarak kullanılabilir
 • Şirketin alacak kalitesini artırarak değerini yükseltir

BDDK’nın getirmiş olduğu yeni düzenleme ile Bankalar Kredi Sigortası Poliçelerini kullandıracakları kredilerin teminat kalitesini yükseltir. Dolayısıyla bankaların BIS rasyosu ağırlığı %50’ye çekilebilmiştir.

Sigorta yapısında iki farklı alternatif olarak değerlendirilebilir. Bunlar:

 1. Özel Sigorta Şirketlerinin düzenlemiş olduğu ihracat poliçeleri imzalanacak “tazminat alacaklısı” (İhracatçının almış olduğu poliçeyi temlik eder) anlaşması ile bankalara kredi karşılığı teminat olarak gösterilmekte ve poliçede zarar/hasar oluşması durumunda söz konusu alacağın/alacakların sahibi ilgili banka ve finans kuruluşları olmaktadır.
 2. Doğrudan Bankalar ve Finans kuruluşlarına temlik aldıkları alacaklar için Kredi Sigortası Poliçesi düzenlenebilmektedir. (Banka için direk havuz poliçesinin oluşturulması) Finansmana konu olan bu alacaklar ödenmeme riskine karşı teminat altına alınmaktadır.

Sigortalanmış alacaklar ile teminat yapılarını güçlendiren bankalar kredi maliyetini düşürmekte ve imkanlarını arttırmaktadır.

DBS programlarına özel yapılandırılacak banka poliçesi:

 • Banka ve Sigortacı arası bilgi paylaşımı
 • Banka ve Sigortacı arası risk paylaşımı
  • DBS-risk paylaşım programı
  • DBS-limit arttırıcı program
  • DBS sistemi ile sigorta süreçlerinin örtüşmesi
  • Hasar-tazmin süreci ile idari takip süreçlerinin örtüşmesi

Banka açısından daha az risk ile daha yüksek ciro yakalama imkanı sağlar.

TEMİNAT ALTINA ALINAN RİSKLER:

 • İflas
 • Politik Riskler
 • Üçüncü Ülke Riskleri
 • Temerrüt

İFLAS:

 • Tasfiye
 • Yetkili mercilerce tüm alacakları bağlayan kısıtlayıcı karar
 • İcra takibinin sonuçsuz kalması
 • Konkordato ilan edilmesi
 • Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi
 • Aczin Sigorta Şirketi tarafından kabul edilmesi
 • Temerrüt (Protracted Default)

POLİTİK RİSKLER:

 • Moratoryum
 • Transfer kısıtlamaları
 • Lisans iptali, ihracatı kısıtlayıcı kanunlar
 • Savaş
 • Kamu alıcı riskleri
 • Kontrat şartlarının ihlali

ÜÇÜNCÜ ÜLKE RİSKLERİ:

 • Alıcı ile satıcı arasındaki kontrata konu olan malların alıcının ülkesi dışında üçüncü bir ülkeye gönderilmesinden doğacak politik riskler.

SİGORTALANMIŞ ALACAKLAR:

 • Poliçede yer alan ülkelerdeki alıcılar
 • Poliçede belirtilen faaliyetler
 • Poliçe süresi içinde gerçekleşen ihracatlar
 • Alıcı adına tesis edilmiş limit dahilindeki tutarlar
 • Poliçe üzerinde belirtilen maksimum satış vadesi dahilinde kalan alacaklar
 • Konsinye satışlar
 • Sevk tarihinden itibaren 30 gün içinde faturalanan alacaklar
 • Yurtiçi satışlarda ise sevk tarihinden itibaren 7 gün içinde faturalanan alacaklar

TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER:

 • Peşin ve teyitli akreditifli işlemler
 • Satış sözleşmesi hükümlerinin yerine getirilmemesi
 • Aracılık eden bankanın iflası, ihmali veya hatası
 • Acente riskleri
 • Mevzuata aykırı uygulamalar
 • Reklamasyon
 • Mal veya hizmet karşılığı satışlar (Barter)

TEMİNAT DIŞI KALAN ALACAKLAR

 • Orijinal fatura vadesinden sonra oluşan gecikme faizi
 • Borç tutarı dışında kalan ceza veya zararlar
 • Bankacılık masrafları, anlaşmazlığın çözümü için yapılan harcamalar
 • Bağlantılı ortaklara yapılan satışlardan doğan alacaklar
 • Özel şahıslara yapılan satışlardan doğan alacaklar
 • Sigortalının başka bir sigorta şirketinden sigortalı alacakları

ALACAK SİGORTASININ İŞLEYİŞİ:

FİYATLANDIRMA KRİTERLERİ

 • Alıcının ülkesi
 • Alıcının geçmiş performansı
 • Sektör
 • Ödeme süresi
 • Ciro
 • Kredi limiti

POLİÇE TERİMLERİ

 • Sigortalanabilir ciro
 • Kredi limiti
 • Bölgelere göre prim oranı
 • Yıllık minimum prim oranı
 • Bildirim yükümlülüğü
 • Sigortalanma oranı
 • Maksimum tahsilat süresi
 • Maksimum uzatma süresi
 • Küçük alıcılar limiti
 • Ödeme vadesi: Orijinal fatura vadesi, poliçe şartlarının uygulanması gerektiğinde orijinal tarih olarak kabul edilecektir.
 • Maksimum ödeme vadesi: Sigortalı orijinal ödeme vadesini, Poliçe Tarifesinde belirtilen ve orijinal vade tarihinden itibaren hesaplanan maksimum uzatılan vadeyi aşmayacak şekilde, ihtiyaç görüldüğü takdirde, uzatabilir.
 • Bildirim limiti: Uzatılan vadenin bitiminden sonra, gecikmiş alacak tutarı var ise, bu tutarın bildirimi ile ilgili mecburiyet, gecikmiş alacak tutarının, Poliçe Tarifesinde belirtilen bildirim limitine eşit veya daha az tutarda olması halinde uygulanmaz.
 • Tahsilat limiti: Uzatılan vadenin bitiminden sonra, ödenmemiş alacak tutarı var ise bu tutarın Poliçe Tarifesinde belirtilen tahsilat limitine eşit veya az olduğu durumlarda, tahsilatın sigorta şirketinin belirlediği şirkete devredilme zorunluluğu olmayacaktır.
 • Hasar limiti: Herhangi bir alıcı ile ilgili zararın gerçekleştiği tarihte geçerli olan ve Poliçe Tarifesinde belirtilen zarar limitine eş veya bu tutara kadar olan zararlar ödenmez.
 • Maksimum tazminat sorumluluğu: Azami tazminat ödeme tutarı, herhangi bir sigorta yılında, ya sigorta şirketinin ödemek zorunda olduğu “ azami tazminat ödeme tutarı” tutarı olarak belli bir meblağda ya da ödenecek primin katı olarak ( vergiden bağımsız olarak) belirlenmektedir. Sigorta şirketi tarafından belirlenen azami tazminat tutarının, herhangi bir kredi limitinin sigortalanma yüzdesinden veya tüm kredi limitlerinin toplamından düşük olması mümkündür. Sigorta şirketi tarafından belirlenen azami tazminat ödeme tutarı ya da primin kaç katı olduğu poliçe tarifesinde belirlenmiştir.
 • Küçük alıcı: Ülke Tarifesinde belirtilen alıcılar için sigortalı, alıcının ödeme bilgilerine ve ödeme geçmişine dayanarak kendisi kredi limiti tesis edebilir. Sigorta şirketi tarafından belirlenen (ret kararı da dahil olmak üzere) kredi limiti kararları, kredi limiti karar tarihinden geçerli olmak üzere, o alıcı için sigortalının kendi belirlediği küçük alıcılar limit kararını geçersiz kılar. Örnekte görüldüğü gibi; 25.000 USD ve altındaki yapılan satışların sigorta şirketine bildirilme zorunluluğu yoktur.
 • Sigortalanabilir ciro: İhracat kredi sigortaları için sigortalanabilir ciro; peşin satışlar, akreditif karşılığı satışlar, bağlı şirket & ana şirkete yapılan satışlar haricindeki satışlardır.

KREDİ LİMİTLERİ

 • Kredi limiti, sigorta şirketinin alıcı için üstlendiği maksimum risk tutarını ve şartlarını belirler.
 • Sigorta şirketi;
  • Kredi limiti kararlarını geri çekebilir.
  • Limit azaltımına veya iptaline gidebilir.
  • Ancak, değişiklikler geriye dönük olamaz.
 • Sigortalı, alıcı ile ilgili kredi limiti kararına, kredi istihbaratı sisteminden online olarak ulaşabilmektedir.
 • Sigortalı, limit tesisi için istihbarat ücreti öder.

SİGORTA PRİMİ

 • Sigortalı, poliçe tarifesinde belirtilen ciro bildirim döneminin bitiminden sonra, bildirim süresi içinde alıcıya fatura edilen satış cirosunu, sigorta şirketine bildirmelidir.
 • Prim tutarı, poliçe tarifesinde belirlenmiş prim oranlarına göre hesaplanır ve sigorta şirketi tarafından belirlenen sürelerde ödenir.
 • Prim tutarı ön ödemeli prim tutarıdır.
 • Sigorta şirketinin, ödemek zorunda olduğu tutar ile sigortalıdan alacağını takas etme hakkı varken, sigortalının böyle bir hakkı yoktur.
 • Sigortalı, sigorta poliçesini veya bundan doğan haklarını, sigorta şirketinden alınacak yazılı onay ile bir başkasına devredebilir.

Anka Broker

Merkezi İstanbul’da bulunan Anka en büyük yerel, bağımsız reasürans ve sigorta brokeri olmak yolunda hızla ilerlemektedir.

HAKKIMIZDA