Tıp Mensupları / Hekim Mesleki Sorumluluk

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu bir mali sorumluluk sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlar, tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki 10 yıllık dönemdeki veya poliçe süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak poliçe süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine teminat sağlar.

Bu tazminat taleplerine bağlı yapılan yargılama masrafları teminat dahilindedir. Avukatlık ücretleri ile diğer tüm yasal masraf ve harcamalar ve yasal faizler, poliçede yazılı maksimum teminat limitleri dahilinde teminat altındadır.

Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden 2 yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.