İş Güvenliği Uzmanları

Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ve buna bağlı olarak düzenlenerek çıkarılan ve yürürlüğe giren veya daha sonra yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin mevzuat çerçevesinde uygulama planları hazırlamak, uygulamaların yapılmasını sağlamak, bu konularda işçilere eğitimler vermek, bunları denetlemek, gözetlemek ve sürekli sürdürülebilir bir yapı kurulmasını temin ile bu hususlarda danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirme hizmetlerini kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle sigortalı ve/veya poliçede sigorta ettiren olarak belirtilmesi halinde sigortalının bağlı çalıştığı Ortak Sağlık Güvenlik Birimine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1 Maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre teminat sağlar.