Surety Bond / Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası, uluslararası sigorta terminolojisinde "Surety Bond" veya "Bonding" olarak geşmektedir ve bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektuplarına muadil özelliktedir. Kefalet Sigortası sağlayan kuruluş (Sigorta Şirketi), borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene ilgili sözleşme tutarının ödenmesi teminatını sağlamaktadır.

Kefalet Sigortası’nın çoğunlukla kullanım alanı inşaat, imalat, yapım-onarım, enerji ve alt yapı projeleri ile ilgili olmakla beraber hemen her sektöre hitap etmektedir.

Kefalet Sigortası (Surety Bond), Şubat 2014’te Hazine Müsteşarlığı tarafından Kefalet Sigortası Genel Şartları ve Ekim 2014’te de 29136 sayılı Tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu poliçe ile sigortacı, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi riskine karşı, genel şartlarda ve poliçe özel şartlarında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde, borçluya kefil olarak poliçede belirtilen lehdara teminat sağlar. Sigortacı bu sigorta sözleşmesi çerçevesinde üstlendiği yükümlülük uyarınca ilgili lehdar veya lehdarlara ödeme yapar.

Sigortacı, lehdara karşı borçluya doğrudan kefalet yoluyla kendisi kefil olabileceği gibi, dolaylı kefalet yoluyla banka, kredi garanti kuruluşları veya diğer finans kuruluşlarının borçlunun yükümlülüğü için lehdara karşı kefil olmalarına bağlı olarak teminat sağlayabilir.

Sigorta çalışması yapılırken dikkate alınan unsurlar:

  • Bilanço analizi
  • Şirketlerin finansal / ticari derecelendirme notları
  • Ana sözleşmenin analizi
  • Yükümlünün sözleşmenin şartlarını yerine getirmek için sahip olduğu teknik olanaklar
  • Çevresel Faktörler: Riskin bulunduğu bölge, ana sözleşmenin gerçekleştirildiği coğrafi konum, politik, siyasi ve makro ekonomik şartlar vb.