Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yöneticilerin yöneticilik vasfı ile görevlerini yerine getirirken yaptığı kusur, hata, ihmal ya da ihlaller sebebiyle bir üçüncü şahsın zarara uğraması ve bu zararın yöneticilerden talep edilmesi halinde yöneticilerin maruz kalacağı tazminat ve savunma giderlerini karşılayan bir teminattır.

KANUNLA İLGİLİ MADDELER

Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü:

MADDE 369 (1) Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.

Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğu:

MADDE 553 (1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlâl ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.

Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu:

MADDE 555 (1) Şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir pay sahibi isteyebilir. Pay sahipleri tazminatın ancak şirkete ödenmesini isteyebilirler.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

 • Şirketim beni tazmin edecektir.

Aleyhlerine dava açılan ya da soruşturma başlatılan yöneticiler, bununla ilgili giderleri işverenlerinin ödeyeceğini düşünür, ancak durum sandıkları gibi olmayabilir.

 • Biz küçük bir şirketiz.

Her boyuttan ve sektörden şirketlerin yöneticileri, dava ve soruşturma riskine maruz kalabilir. Uygulanan kanun aynı.

 • Yönetim Kurulu Üyesi değilim, sorumlu değilim. Kanunda sadece Yönetim Kurulu Üyelerine değil, yöneticilere de sorumluluklar atfedilmiştir.
 • Şahsi varlıklarıma dokunamazlar.

Alacaklı vergi dairesi, asıl borçludan kısmen veya tamamen tahsil edemediği vergi alacağının tamamen tahsiline kadar kanuni temsilcinin tüm mal varlığına, alacak ve haklarına başvurabilir.

 • Yönetici Sorumluluk Sigortasına ihtiyacımız yok, davaları kendimiz de yürütebiliriz.

Peki şirket sizden tazminat talebinde bulunduğunda savunma giderlerinizi karşılar mı?

 • Davalar yöneticilere değil şirkete açılıyor.

Yaptığımız değerlendirmelere göre, 2007 ilâ 2011 yılları arasında yöneticilere karşı açılan hasar talepleri konusunda %63 oranında bir artış olduğu görülmüştür.

KİMLER TEMİNAT ALTINA ALINABİLİR?

Şirket ile Bağlı Ortaklık ve İştiraklerinde (Bağlı ortaklık olmayan şirket) yer alan;

 • İcra Görevi Olan ve Olmayan (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Denetim Kurulu Üyesi Yöneticiler
 • CEO / Genel Müdür
 • Kıdemli Yöneticiler (Finans, Operasyon, IT, Satış, Pazarlama vb.)
 • Yönetici ve Müdürler
 • Amir Yetkisine Haiz Kişiler
 • Çalışanlar (Yöneticisi veya müdürü ile bir talebe konu olan çalışanlar)

ZARAR NEDİR?

 • Savunma Masrafları
 • Kriz Zararı
 • Sigortalı’nın kanunen ödemekle yükümlü olduğu herhangi bir hasar takdiri, masraf veya sulh takdiri
 • Sigorta kapsamına giren bir mahkeme kararı veya hükmü üzerinden karar öncesi ve sonrasını kapsayan faizler
 • Ağırlaştırılmış tazminatın normal tazminatın üstüne tekabül eden kısmı dahil olmak üzere herhangi bir diğer tutar
 • Talep öncesi araştırma masrafları – zararı azaltma giderleri
 • Kişisel Giderler: Sigortalı Kişinin Müsadere Emri sonrasında bir üçüncü şahıs hizmet sağlayıcısına ödeyeceği aşağıda sayılan giderler:
  • Bakmakla yükümlü olduğu reşit olmayanların okul ücretleri ve giderleri;
  • Aile konutu için aylık ipotek geri ödemeleri veya kira giderleri;
  • Özel su, gaz, elektrik, internet ve telefon hizmetleri de dahil olmak üzere kamu hizmetleri giderleri; veya
  • Mal, Hayat ve Sağlık sigortası poliçeleri de dahil kişisel sigorta primleri;
  • Bakmakla yükümlü olduğu reşit olmayanların okul ücretleri ve giderleri;
  • Aile konutu için aylık ipotek geri ödemeleri veya kira giderleri;
  • Özel su, gaz, elektrik, internet ve telefon hizmetleri de dahil olmak üzere kamu hizmetleri giderleri; veya
  • Mal, Hayat ve Sağlık sigortası poliçeleri de dahil kişisel sigorta primleri.

TEMİNATLAR NELERDİR?

 • Yönetim Sorumluluğu – Sigortalı Kişinin Zararı
 • Sigortalı Kişiye gelen Talepten dolayı Zararı karşılayan Şirketin tazmini
 • Talep Öncesi Araştırma
 • İcracı Olmayan Yöneticiler İçin Özel İlave Koruma
 • Şirket Menkul Kıymetler Sorumluluğu
 • Varlıklar ve Serbesti İşlemine İlişkin Savunma Masrafları & Kovuşturma Giderleri
 • Suçluların İadesi İşlemine ilişkin giderler
 • Müsadere Emri sonrasında Kişisel Giderler
 • Ödeme Aczine İlişkin Mahkeme Giderleri
 • İtibar Koruma Giderleri
 • İstihdam Uygulamaları İhlalinden kaynaklanan manevi tazminat talepleri
 • Hissedar tarafından şirket adına başlatılan soruşturmalar
 • İdari para cezaları
 • Kurumlar vergisi için kişisel sorumluluk
 • Taksirle adam öldürme
 • Zararı azaltma giderleri
 • Uluslararası yargı alanı
 • Yorumlayıcı Hukuki Danışmanlık
 • Emekliye ayrılan / görevden ayrılan sigortalı kişiler için ömür boyu uzatılan bildirim süresi
 • Acil olarak katlanılan masraflar
 • Şirket kriz zararı

İSTİSNALAR:

 • Kasıtlı Fiil
 • Önceki Talepler ve Bilinen Durumlar
 • Bedensel Yaralanma & Mal Hasarı

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI HASAR TALEPLERİ

 • Resmi makamlardan gelen talepler (SPK , Gümrük Müş.vs)
 • İş kazaları nedeni ile yöneticiler aleyhine başlatılan cezai soruşturma ve davalar,
 • Çalışanlar tarafından yöneltilen mobbing iddiasına dayalı talepler
 • Hakaret / iftira
 • Yolsuzluk iddiasına dayalı talepler
 • Mevzuata aykırı yapılan işlemler nedeni ile gelebilecek talepler
 • Haksız ve hukuka aykırı alındığı iddia edilen Yönetim kurulu ve Genel Kurul kararlarına dayalı talepler